Cửa đi 2 cánh trượt

Thông tin sản phẩm:

Cửa đi 2 cánh trượt (cửa ban công)

Giới hạn kích thước: (mm)

W= 1000 ÷ 2240         W= 800 ÷ 999; 2241 ÷ 2700(Special)

H= 1850 ÷ 2315          H= 2316 ÷ 2450 (Special)

Danh mục: